فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(59) چند چیزی که باعث عاقبت بخیر شدن است

اول - خودداری از صرف کردن نعمتهای خدا در نافرمانی او
دوم - مغرور نشدن به حلم خداوند
سوم - اکرام و احترام کسی که ائمه هدی علیهم السلام را یاد مکند یا دوست می دارد
چهارم - دو مرتبه به حج رفتن
پنجم - انگشتر عقیق سرخ به دست کردن

(60) چند چیز باعث سخت جان دادن انسان می شود

اول - بر خلاف حکم خدا حکم کردن
دوم - گواهی و شهادت دادن به دروغ
سوم - عاق والدین
چهارم - نافرمانی خدا کردن

(61) چند چیز باعث آسانی جان دادن است

اول - دوست داشتن حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام
دوم - احسان به والدین
سوم - صله رحم
چهارم - دادن لباس به برادر دینی
پنجم - دادن شیرینی به برادر مومن
ششم - روزه گرفتن
هفتم - خوانده سوره یس