فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(58) چند چیز باعث آمرزش انسان می شود

اول - مصافحه کردن با مومن
دوم - جارو کردن مسجد
سوم - روشن کردن چراغ در مسجد
چهارم - تشییع جنازه
پنجم - مریض شدن
ششم - عیادت کردن مریض
هفتم - روزه مستحبی گرفتن
هشتم - سیر کردن گرسنه
نهم - فرستادن صلوات
دهم - احترام و اکرام کردن به مهمان مومن با گذاشتن متکا و اعمال دیگر
یازدهم - زیاده سجده کردن
دوازدهم - دعائم سلام بودن

(59) چند چیزی که باعث عاقبت بخیر شدن است

اول - خودداری از صرف کردن نعمتهای خدا در نافرمانی او
دوم - مغرور نشدن به حلم خداوند
سوم - اکرام و احترام کسی که ائمه هدی علیهم السلام را یاد مکند یا دوست می دارد
چهارم - دو مرتبه به حج رفتن
پنجم - انگشتر عقیق سرخ به دست کردن

(60) چند چیز باعث سخت جان دادن انسان می شود

اول - بر خلاف حکم خدا حکم کردن
دوم - گواهی و شهادت دادن به دروغ
سوم - عاق والدین
چهارم - نافرمانی خدا کردن