فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(57) چند عمل باعث استجابت دعا است

اول - گفتن بسم اللَّه در اول دعا
دوم - مدح خداوند عالم
سوم - صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد
چهارم - نا امید شدن از مردم
پنجم - حضور قلب و امیدوار شدن به استجاب دعا
ششم - اصرار کردن در دعا
هفتم - انگشتر عقیق در دست داشتن
هشتم - انگشتر فیروزه در دست کردن
نهم - چهل مومن را قبل از دعا، دعا کردن
دهم - صد آیه از قرآن خواندن و پس از آن هفت مرتبه یا اللَّه گفتن
یازدهم - ختم کردن دعا به گفتن ماشاء اللَّه لا حول و لا قوه الا باللَّه

(58) چند چیز باعث آمرزش انسان می شود

اول - مصافحه کردن با مومن
دوم - جارو کردن مسجد
سوم - روشن کردن چراغ در مسجد
چهارم - تشییع جنازه
پنجم - مریض شدن
ششم - عیادت کردن مریض
هفتم - روزه مستحبی گرفتن
هشتم - سیر کردن گرسنه
نهم - فرستادن صلوات
دهم - احترام و اکرام کردن به مهمان مومن با گذاشتن متکا و اعمال دیگر
یازدهم - زیاده سجده کردن
دوازدهم - دعائم سلام بودن

(59) چند چیزی که باعث عاقبت بخیر شدن است

اول - خودداری از صرف کردن نعمتهای خدا در نافرمانی او
دوم - مغرور نشدن به حلم خداوند
سوم - اکرام و احترام کسی که ائمه هدی علیهم السلام را یاد مکند یا دوست می دارد
چهارم - دو مرتبه به حج رفتن
پنجم - انگشتر عقیق سرخ به دست کردن