فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(55) چند چیز رفع بلا می کند

اول - توبه و طلب آمرزش
دوم - دعا نمودن
سوم - صدقه دادن پنهانی
چهارم - صله رحم کردن
پنجم - شاد کردن دل مومن
ششم - گفتن لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم
هفتم - خواندن سوره و الصافات در روز جمعه
هشتم - خواندن دعای حضرت سید الشهدا علیه السلام
نهم - انگشتر عقیق در دست کردن

(56) چند عمل که مانع استجابت دعا است

اول - حرام خوردن
دوم - ترک امر به معروف و نهی از منکر
سوم - شراب و اسباب لهو و لعب و قمار در خانه نگاه داشتن
چهارم - مظالم در ذمه داشتن
پنجم - میل و محبت به دنیا
ششم - بی اعتنایی به نماز

(57) چند عمل باعث استجابت دعا است

اول - گفتن بسم اللَّه در اول دعا
دوم - مدح خداوند عالم
سوم - صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد
چهارم - نا امید شدن از مردم
پنجم - حضور قلب و امیدوار شدن به استجاب دعا
ششم - اصرار کردن در دعا
هفتم - انگشتر عقیق در دست داشتن
هشتم - انگشتر فیروزه در دست کردن
نهم - چهل مومن را قبل از دعا، دعا کردن
دهم - صد آیه از قرآن خواندن و پس از آن هفت مرتبه یا اللَّه گفتن
یازدهم - ختم کردن دعا به گفتن ماشاء اللَّه لا حول و لا قوه الا باللَّه