فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(54) چند چیز موجب ذلت و خواری است

اول - آسان شمردن نافرمانی خدا
دوم - غفلت کردن از یاد خدا
سوم - مردم را خشنود کردن با آنچه مورد غضب خداوند است
چهارم - ترک نمودن حق
پنجم - اظهار عداوت با پدر
ششم - اظهار عداوت با طلبکار
هفتم - بی احترامی به سالخوردگان و پیران
هشتم - عیبجوئی از مومن
نهم - اظهار عداوت با سلطان
دهم - اظهار کردن احتیاج خود به مردم
یازدهم - خوار کردن مومن
دوازدهم - باز نشستن از تجارت

(55) چند چیز رفع بلا می کند

اول - توبه و طلب آمرزش
دوم - دعا نمودن
سوم - صدقه دادن پنهانی
چهارم - صله رحم کردن
پنجم - شاد کردن دل مومن
ششم - گفتن لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم
هفتم - خواندن سوره و الصافات در روز جمعه
هشتم - خواندن دعای حضرت سید الشهدا علیه السلام
نهم - انگشتر عقیق در دست کردن

(56) چند عمل که مانع استجابت دعا است

اول - حرام خوردن
دوم - ترک امر به معروف و نهی از منکر
سوم - شراب و اسباب لهو و لعب و قمار در خانه نگاه داشتن
چهارم - مظالم در ذمه داشتن
پنجم - میل و محبت به دنیا
ششم - بی اعتنایی به نماز