فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(52) چند عمل موجب سخط و بغض خدا است

اول - دست دادن با زن نامحرم
دوم - فحش و دشنام دادن
سوم - خواب کردن زیاد
چهارم - بیکاری زیاد
پنجم - پر خوردن
ششم - زنا کردن
هفتم - خیانت و کینه به مسلمان دیگر
هشتم - خواری و اهانت کردن به فقیر مسلمان از جهت فقر
نهم - احترام و اکرام ثروتمند و مالدار به جهت ثروت او
دهم - خشمگین کردن والدین
یازدهم - مدح و ثنا کردن شخص فاجر
دوازدهم - نا امید کردن کسی که به تو امید دارد

(53) چند چیز باعث عزت انسان می شود

اول - خودداری از مردم آزاری
دوم - عفو شخصی که به او ستم کرده است
سوم - قطع طمع و چشم پوشی از آنچه در دست مردم است.
چهارم - خوش اخلاقی

(54) چند چیز موجب ذلت و خواری است

اول - آسان شمردن نافرمانی خدا
دوم - غفلت کردن از یاد خدا
سوم - مردم را خشنود کردن با آنچه مورد غضب خداوند است
چهارم - ترک نمودن حق
پنجم - اظهار عداوت با پدر
ششم - اظهار عداوت با طلبکار
هفتم - بی احترامی به سالخوردگان و پیران
هشتم - عیبجوئی از مومن
نهم - اظهار عداوت با سلطان
دهم - اظهار کردن احتیاج خود به مردم
یازدهم - خوار کردن مومن
دوازدهم - باز نشستن از تجارت