فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(49) چند چیز سبب ادای دین می شود

اول - نیت ادای دین
دوم - مواظبت کردن به دعاهایی که در این کتاب برای رزق گفته شده
سوم - استغفار کردن و انا انزلناه خواندن
چهارم - نماز شب خواندن

(50) چند چیز سبب حج رفتن خواهد شد

اول - هزار مرتبه لا حول و لا قوه الا باللَّه گفتن
دوم - خواندن سوره عم
سوم - خواندن سوره حج از هر سه روز یک مرتبه
چهارم - خواندن هزار مرتبه ماشاء اللَّه.
پنجم - بعد از هر نماز بخواند:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اقض عنی دین الدنیا و الاخره.

(51) چند چیز موجب محبت و رضای خداست

اول - اطاعت و فرمانبرداری از خدا
دوم - دشمن داشتن اهل معصیت
سوم - اکرام به فقیر مسلمان
چهارم - خیر و منفعت رساندن به بندگان خدا
پنجم - صله رحم کردن
ششم - سوال کردن از خدا به اصرار
هفتم - درستکاری و امانت در حرفه و پیشه
هشتم - مسواک نمودن
نهم - مرگ را بسیار یاد کردن
دهم - تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیها خواندن
یازدهم - بسیار صلوات فرستادن