فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(48) چند چیز ایمان و دین را کم می کند

اول - بخل
دوم - زنا کردن
سوم - بسیار خنده کردن
چهارم - حسد کردن
پنجم - غضب کردن
ششم - غیبت کردن و بدگویی از مسلمان
هفتم - طمع کردن
هشتم - بسیار خواب کردن
نهم - بدخویی
دهم - بی شرمی
یازدهم - فروتنی مرد فقیر به ثروتمند بخاطر ثروتش
دوازدهم - دوست داشتن مال دنیا
سیزدهم - دوست داشتن جاه و منصب
چهاردهم - دوری نمودن از علمای دین

(49) چند چیز سبب ادای دین می شود

اول - نیت ادای دین
دوم - مواظبت کردن به دعاهایی که در این کتاب برای رزق گفته شده
سوم - استغفار کردن و انا انزلناه خواندن
چهارم - نماز شب خواندن

(50) چند چیز سبب حج رفتن خواهد شد

اول - هزار مرتبه لا حول و لا قوه الا باللَّه گفتن
دوم - خواندن سوره عم
سوم - خواندن سوره حج از هر سه روز یک مرتبه
چهارم - خواندن هزار مرتبه ماشاء اللَّه.
پنجم - بعد از هر نماز بخواند:
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اقض عنی دین الدنیا و الاخره.