فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(47) چند چیز موجب ترقی در دین و ایمان می شود

اول - آموختن مسائل شرعیه
دوم - خوف از عذاب خدا
سوم - صبر بر مصائب
چهارم - وفا به عهد
پنجم - حج کردن
ششم - دوست داشتن کمی مال دنیا
هفتم - دوست داشتن گمنامی
هشتم - خوش اخلاقی
نهم - سخاوت
دهم - خودداری از زیاد حرف زدن
یازدهم - احسان کردن
دوازدهم - داخل نشدن به امر باطل در موقع خشنودی
سیزدهم - خارج نشدن از حق در موقع غضب
چهاردهم - تجاوز نکردن از حق خود

(48) چند چیز ایمان و دین را کم می کند

اول - بخل
دوم - زنا کردن
سوم - بسیار خنده کردن
چهارم - حسد کردن
پنجم - غضب کردن
ششم - غیبت کردن و بدگویی از مسلمان
هفتم - طمع کردن
هشتم - بسیار خواب کردن
نهم - بدخویی
دهم - بی شرمی
یازدهم - فروتنی مرد فقیر به ثروتمند بخاطر ثروتش
دوازدهم - دوست داشتن مال دنیا
سیزدهم - دوست داشتن جاه و منصب
چهاردهم - دوری نمودن از علمای دین

(49) چند چیز سبب ادای دین می شود

اول - نیت ادای دین
دوم - مواظبت کردن به دعاهایی که در این کتاب برای رزق گفته شده
سوم - استغفار کردن و انا انزلناه خواندن
چهارم - نماز شب خواندن