فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(46) چند چیز باعث فقر می شود

اول - زنا کردن
دوم - غنا
سوم - خیانت کردن به مسلمان
چهارم - اظهار فقر کردن در صورتی که فقیر نیست
پنجم - دشنام دادن
ششم - مداومت کردن به نافرمانی خداوند
هفتم - خوابیدن میان نماز مغرب و عشا و خوابیدن قبل از طلوع آفتاب
هشتم - کثرت حرام خوردن
نهم - سوال کردن از مردم در حالی که احتیاج ندارد
دهم - احتکار طعام
یازدهم - عاق والدین شدن
دوازدهم - شانه کردن مو در حالی که سر پا ایستاده
سیزدهم - برخاستن از رختخواب برای بول در حالتی که عریان است
چهاردهم - جاروب کردن خانه در شب
پانزدهم - بی اعتنایی به نماز
شانزدهم - بر طرف نکردن تار عنکبوت از منزل
هفدهم - سوزاندن پوست سیر و پیاز
هجدهم - طعام خوردن در حالت جنب
نوزدهم - ناشسته گذاشتن ظرفهای کثیف در منزل
بیستم - لعن کردن فرزندان و دروغ گفتن

(47) چند چیز موجب ترقی در دین و ایمان می شود

اول - آموختن مسائل شرعیه
دوم - خوف از عذاب خدا
سوم - صبر بر مصائب
چهارم - وفا به عهد
پنجم - حج کردن
ششم - دوست داشتن کمی مال دنیا
هفتم - دوست داشتن گمنامی
هشتم - خوش اخلاقی
نهم - سخاوت
دهم - خودداری از زیاد حرف زدن
یازدهم - احسان کردن
دوازدهم - داخل نشدن به امر باطل در موقع خشنودی
سیزدهم - خارج نشدن از حق در موقع غضب
چهاردهم - تجاوز نکردن از حق خود

(48) چند چیز ایمان و دین را کم می کند

اول - بخل
دوم - زنا کردن
سوم - بسیار خنده کردن
چهارم - حسد کردن
پنجم - غضب کردن
ششم - غیبت کردن و بدگویی از مسلمان
هفتم - طمع کردن
هشتم - بسیار خواب کردن
نهم - بدخویی
دهم - بی شرمی
یازدهم - فروتنی مرد فقیر به ثروتمند بخاطر ثروتش
دوازدهم - دوست داشتن مال دنیا
سیزدهم - دوست داشتن جاه و منصب
چهاردهم - دوری نمودن از علمای دین