فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(44) چند چیز موجب کوتاهی عمر است

اول - نافرمانی خدا
دوم - زنا کردن
سوم - ظلم و ستم کردن به بندگان خدا
چهارم - قطع صله رحم
پنجم - قسم دروغ خوردن
ششم - بی اعتنایی کردن به نماز

(45) چند چیز موجب وسعت رزق است

اول - خوش خلقی
دوم - خوشرفتاری با همسایه
سوم - زیاد به والدین احسان کردن
چهارم - صله ارحام
پنجم - صدقه دادن
ششم - خوبی نیت داشتن
هفتم - شستن دست پیش از غذا
هشتم - شستن ظرف خوراک و غذا
نهم - جاروب کردن خانه
دهم - روشن کردن چراغ پیش از غروب آفتاب
یازدهم - خوردن کاسنی
دوازدهم - خوردن ریزه های طعام از کنار سفره
سیزدهم - شستن سر با ختمی
چهاردهم - شانه کردن موی سر
پانزدهم - جاروب کردن درب خانه
شانزدهم - سرکه در خانه گذاشتن
هفدهم - گرامی داشتن ناتوآنها
هجدهم - میانه روی در اقتصاد
نوزدهم - خلال کردن
بیستم - خودداری از شهوت
بیست و یکم - درستکار و امانت
بیست و دوم - گرفتن ناخن و شارب در روز جمعه
بیست و سوم - انگشتر عقیق در دست کردن
بیست و چهارم - انگشتر یاقوت در دست کردن
بیست و پنجم - انگشتر فیروزه در دست کردن
بیست و ششم - استغفار کردن
بیست و هفتم - گفتن لا حول و لا قوه الا باللَّه
بیست و هشتم - سی مرتبه گفتن (سبحان اللَّه و بحمده سبحان اللَّه العظیم و بحمده)
بیست و نهم - دعا کردن برادر مومن، مومنی را در خلوت
سی ام - سلام کردن و قل هو اللَّه احد خواندن بعد از داخل شدن به منزل
سی و یکم - خواندن آیه الکرسی
سی و دوم - گفتن هر روز صد مرتبه لا اله الا اللَّه الملک الحق المبین
سی و سوم - خواندن سوره یس
سی و چهارم - خواندن سوره (و الصافات) در روزهای جمعه
سی و پنجم - خواندن سوره واقعه هر شب
سی و ششم - خواندن زیارت عاشورا
سی و هفتم - خواندن نماز شب
سی و هشتم - توکل بر خدا کردن.

(46) چند چیز باعث فقر می شود

اول - زنا کردن
دوم - غنا
سوم - خیانت کردن به مسلمان
چهارم - اظهار فقر کردن در صورتی که فقیر نیست
پنجم - دشنام دادن
ششم - مداومت کردن به نافرمانی خداوند
هفتم - خوابیدن میان نماز مغرب و عشا و خوابیدن قبل از طلوع آفتاب
هشتم - کثرت حرام خوردن
نهم - سوال کردن از مردم در حالی که احتیاج ندارد
دهم - احتکار طعام
یازدهم - عاق والدین شدن
دوازدهم - شانه کردن مو در حالی که سر پا ایستاده
سیزدهم - برخاستن از رختخواب برای بول در حالتی که عریان است
چهاردهم - جاروب کردن خانه در شب
پانزدهم - بی اعتنایی به نماز
شانزدهم - بر طرف نکردن تار عنکبوت از منزل
هفدهم - سوزاندن پوست سیر و پیاز
هجدهم - طعام خوردن در حالت جنب
نوزدهم - ناشسته گذاشتن ظرفهای کثیف در منزل
بیستم - لعن کردن فرزندان و دروغ گفتن