فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(43) چند چیز عمر را طولانی می کند

اول - خشنود کردن پدر و مادر
دوم - خودداری از مردم آزاری
سوم - احترام و بزرگ داشتن پیران و بزرگان
چهارم - صله رحم
پنجم - خودداری از بریدن درختان تر، مگر در مواقع ناچاری
ششم - وضوی کامل گرفتن
هفتم - حفظ صحت
هشتم - خوش گفتاری با مردم
نهم - خوبی و احسان به مردم
دهم - خوشرفتاری با همسایه
یازدهم - طول دادن به رکوع و سجود در نماز
دوازدهم - طول دادن به نشستن در سر سفره طعام در موقع اطعام به دیگری
سیزدهم - احسان کردن به خانواده
چهاردهم - با وضو بودن
پانزدهم - زیادت امام حسین علیه السلام

(44) چند چیز موجب کوتاهی عمر است

اول - نافرمانی خدا
دوم - زنا کردن
سوم - ظلم و ستم کردن به بندگان خدا
چهارم - قطع صله رحم
پنجم - قسم دروغ خوردن
ششم - بی اعتنایی کردن به نماز

(45) چند چیز موجب وسعت رزق است

اول - خوش خلقی
دوم - خوشرفتاری با همسایه
سوم - زیاد به والدین احسان کردن
چهارم - صله ارحام
پنجم - صدقه دادن
ششم - خوبی نیت داشتن
هفتم - شستن دست پیش از غذا
هشتم - شستن ظرف خوراک و غذا
نهم - جاروب کردن خانه
دهم - روشن کردن چراغ پیش از غروب آفتاب
یازدهم - خوردن کاسنی
دوازدهم - خوردن ریزه های طعام از کنار سفره
سیزدهم - شستن سر با ختمی
چهاردهم - شانه کردن موی سر
پانزدهم - جاروب کردن درب خانه
شانزدهم - سرکه در خانه گذاشتن
هفدهم - گرامی داشتن ناتوآنها
هجدهم - میانه روی در اقتصاد
نوزدهم - خلال کردن
بیستم - خودداری از شهوت
بیست و یکم - درستکار و امانت
بیست و دوم - گرفتن ناخن و شارب در روز جمعه
بیست و سوم - انگشتر عقیق در دست کردن
بیست و چهارم - انگشتر یاقوت در دست کردن
بیست و پنجم - انگشتر فیروزه در دست کردن
بیست و ششم - استغفار کردن
بیست و هفتم - گفتن لا حول و لا قوه الا باللَّه
بیست و هشتم - سی مرتبه گفتن (سبحان اللَّه و بحمده سبحان اللَّه العظیم و بحمده)
بیست و نهم - دعا کردن برادر مومن، مومنی را در خلوت
سی ام - سلام کردن و قل هو اللَّه احد خواندن بعد از داخل شدن به منزل
سی و یکم - خواندن آیه الکرسی
سی و دوم - گفتن هر روز صد مرتبه لا اله الا اللَّه الملک الحق المبین
سی و سوم - خواندن سوره یس
سی و چهارم - خواندن سوره (و الصافات) در روزهای جمعه
سی و پنجم - خواندن سوره واقعه هر شب
سی و ششم - خواندن زیارت عاشورا
سی و هفتم - خواندن نماز شب
سی و هشتم - توکل بر خدا کردن.