فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(42) چند چیز خشم و غضب را بر طرف می کند

اول - وضو گرفتن و غسل کردن
دوم - سجده کردن
سوم - نشستن اگر بر پای باشد و بلند شود اگر نشسته باشد
چهارم - گفتن لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم
پنجم - خوردن زیتون
ششم - خوردن مویز

(43) چند چیز عمر را طولانی می کند

اول - خشنود کردن پدر و مادر
دوم - خودداری از مردم آزاری
سوم - احترام و بزرگ داشتن پیران و بزرگان
چهارم - صله رحم
پنجم - خودداری از بریدن درختان تر، مگر در مواقع ناچاری
ششم - وضوی کامل گرفتن
هفتم - حفظ صحت
هشتم - خوش گفتاری با مردم
نهم - خوبی و احسان به مردم
دهم - خوشرفتاری با همسایه
یازدهم - طول دادن به رکوع و سجود در نماز
دوازدهم - طول دادن به نشستن در سر سفره طعام در موقع اطعام به دیگری
سیزدهم - احسان کردن به خانواده
چهاردهم - با وضو بودن
پانزدهم - زیادت امام حسین علیه السلام

(44) چند چیز موجب کوتاهی عمر است

اول - نافرمانی خدا
دوم - زنا کردن
سوم - ظلم و ستم کردن به بندگان خدا
چهارم - قطع صله رحم
پنجم - قسم دروغ خوردن
ششم - بی اعتنایی کردن به نماز