فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(41) چند چیز غم و اندوه را بر طرف می کند

اول - خوردن انگور سیاه
دوم - خوردن به
سوم - خوردن میوه جات در اوایلش
چهارم - خوردن زیتون
پنجم - خوردن گوشت
ششم - استعمال بوی خوش
هفتم - خوردن انگبین
هشتم - نظر کردن به سبزه و گیاه
نهم - سوار بر مرکب شدن
دهم - پوشیدن کفش زرد
یازدهم - تراشیدن پشت گردن
دوازدهم - پوشیدن لباس پاکیزه
سیزدهم - شستن سر با سدر
چهاردهم - بر طرف کردن غصه از دل مومن
پانزدهم - شانه کشیدن به سینه پس از شانه کردن موی سر یا ریش
شانزدهم - شستن سر
هفدهم - گفتن لا حول و لا قوه الا باللَّه
هجدهم - استغفار کردن
نوزدهم - بسیار گفتن یا رووف یا رحیم
بیستم - زیارت امام حسین علیه السلام

(42) چند چیز خشم و غضب را بر طرف می کند

اول - وضو گرفتن و غسل کردن
دوم - سجده کردن
سوم - نشستن اگر بر پای باشد و بلند شود اگر نشسته باشد
چهارم - گفتن لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم
پنجم - خوردن زیتون
ششم - خوردن مویز

(43) چند چیز عمر را طولانی می کند

اول - خشنود کردن پدر و مادر
دوم - خودداری از مردم آزاری
سوم - احترام و بزرگ داشتن پیران و بزرگان
چهارم - صله رحم
پنجم - خودداری از بریدن درختان تر، مگر در مواقع ناچاری
ششم - وضوی کامل گرفتن
هفتم - حفظ صحت
هشتم - خوش گفتاری با مردم
نهم - خوبی و احسان به مردم
دهم - خوشرفتاری با همسایه
یازدهم - طول دادن به رکوع و سجود در نماز
دوازدهم - طول دادن به نشستن در سر سفره طعام در موقع اطعام به دیگری
سیزدهم - احسان کردن به خانواده
چهاردهم - با وضو بودن
پانزدهم - زیادت امام حسین علیه السلام