فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(40) چند چیز موجب عم و اندوه است

اول - میل و رغبت به دنیا
دوم - پوشیدن کفش سیاه
سوم - در آستانه در نشستن
چهارم - از میان گوسفندان گذشتن
پنجم - ایستاده شلوار پوشیدن
ششم - پاک کردن دست و صورت با دامن
هفتم - نافرمانی زیاد خدا
هشتم - دوست داشتن جاه و منصب

(41) چند چیز غم و اندوه را بر طرف می کند

اول - خوردن انگور سیاه
دوم - خوردن به
سوم - خوردن میوه جات در اوایلش
چهارم - خوردن زیتون
پنجم - خوردن گوشت
ششم - استعمال بوی خوش
هفتم - خوردن انگبین
هشتم - نظر کردن به سبزه و گیاه
نهم - سوار بر مرکب شدن
دهم - پوشیدن کفش زرد
یازدهم - تراشیدن پشت گردن
دوازدهم - پوشیدن لباس پاکیزه
سیزدهم - شستن سر با سدر
چهاردهم - بر طرف کردن غصه از دل مومن
پانزدهم - شانه کشیدن به سینه پس از شانه کردن موی سر یا ریش
شانزدهم - شستن سر
هفدهم - گفتن لا حول و لا قوه الا باللَّه
هجدهم - استغفار کردن
نوزدهم - بسیار گفتن یا رووف یا رحیم
بیستم - زیارت امام حسین علیه السلام

(42) چند چیز خشم و غضب را بر طرف می کند

اول - وضو گرفتن و غسل کردن
دوم - سجده کردن
سوم - نشستن اگر بر پای باشد و بلند شود اگر نشسته باشد
چهارم - گفتن لا حول و لا قوه الا باللَّه العلی العظیم
پنجم - خوردن زیتون
ششم - خوردن مویز