فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(38) چند چیز موجب قوت قلب است

اول - شانه کردن مو در حال نشسته
دوم - خوردن به
سوم - عطر و بوی خوش مصرف کردن

(39) چند چیز موجب نور دل و بر طرف شدن وسواس است

اول - خوردن سرکه
دوم - خوردن انار
سوم - خوردن به
چهارم - شستن سر با سدر
پنجم - خضاب کردن
ششم - مسواک زدن
هفتم - گفتن لا اله الا اللَّه
هشتم - خواندن سوره الناس
نهم - تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیها.
دهم - مکرر گفتن این ذکر:
توکلت علی الحی الذی لایموت و الحمدللَّه الذی لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا.

(40) چند چیز موجب عم و اندوه است

اول - میل و رغبت به دنیا
دوم - پوشیدن کفش سیاه
سوم - در آستانه در نشستن
چهارم - از میان گوسفندان گذشتن
پنجم - ایستاده شلوار پوشیدن
ششم - پاک کردن دست و صورت با دامن
هفتم - نافرمانی زیاد خدا
هشتم - دوست داشتن جاه و منصب