فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(37) چند چیز موجب رقت قلب است

اول - خوردن عدس
دوم - خوردن انجیر
سوم - دست کشیدن بر سر یتیم

(38) چند چیز موجب قوت قلب است

اول - شانه کردن مو در حال نشسته
دوم - خوردن به
سوم - عطر و بوی خوش مصرف کردن

(39) چند چیز موجب نور دل و بر طرف شدن وسواس است

اول - خوردن سرکه
دوم - خوردن انار
سوم - خوردن به
چهارم - شستن سر با سدر
پنجم - خضاب کردن
ششم - مسواک زدن
هفتم - گفتن لا اله الا اللَّه
هشتم - خواندن سوره الناس
نهم - تسبیح حضرت زهرا سلام اللَّه علیها.
دهم - مکرر گفتن این ذکر:
توکلت علی الحی الذی لایموت و الحمدللَّه الذی لم یتخذ صاحبه و لا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا.