فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(36) چند چیز موجب قساوت قلب است

اول - پر حرفی کردن
دوم - درازی آرزو
سوم - ترک ذکر خدا
چهارم - پرخوری کردن
پنجم - اصرار در گناه کردن
ششم - با زنها بسیار آمیزش و صحبت کردن
هفتم - ستیزه کردن با کم خردان
هشتم - مجالست و همنشینی با ثروتمندان غافل از خدا
نهم - خون خوردن
دهم - چهل روز پشت سر هم گوشت خوردن
یازدهم - زیاد خنده کردن
دوازدهم - پس از خوراک بلافاصله خوابیدن
سیزدهم - گوش دادن به لهو
چهاردهم - شکار کردن
پانزدهم - به در خانه سلطان رفت و آمد کردن
شانزدهم - ریختن خاک به قبر آن که با او قرابت و خویشی دارد.

(37) چند چیز موجب رقت قلب است

اول - خوردن عدس
دوم - خوردن انجیر
سوم - دست کشیدن بر سر یتیم

(38) چند چیز موجب قوت قلب است

اول - شانه کردن مو در حال نشسته
دوم - خوردن به
سوم - عطر و بوی خوش مصرف کردن