فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(34) چند چیز موجب زیادی حافظه است

اول - خوردن عسل
دوم - خوردن کندر
سوم - مسواک نمودن
چهارم - خواندن قرآن
پنجم - حجامت کردن
ششم - خوردن کرفس
هفتم - گرفتن ناخنها در روز دوشنبه
هشتم - زعفران و سعد و عسل را با هم مخلوط و هر روز دو مثقال خوردن

(35) چند چیز باعث کمی حافظه می شود

اول - خوردن سیب ترش
دوم - خوردن گشنیز
سوم - خوردن پنیر
چهارم - خوردن نیم خورده موش
پنجم - بول کردن در آب ایستاده
ششم - خواندن روی سنگ قبرها
هفتم - راه رفتن میان دو زن
هشتم - حجامت کردن در جای گودی پشت

(36) چند چیز موجب قساوت قلب است

اول - پر حرفی کردن
دوم - درازی آرزو
سوم - ترک ذکر خدا
چهارم - پرخوری کردن
پنجم - اصرار در گناه کردن
ششم - با زنها بسیار آمیزش و صحبت کردن
هفتم - ستیزه کردن با کم خردان
هشتم - مجالست و همنشینی با ثروتمندان غافل از خدا
نهم - خون خوردن
دهم - چهل روز پشت سر هم گوشت خوردن
یازدهم - زیاد خنده کردن
دوازدهم - پس از خوراک بلافاصله خوابیدن
سیزدهم - گوش دادن به لهو
چهاردهم - شکار کردن
پانزدهم - به در خانه سلطان رفت و آمد کردن
شانزدهم - ریختن خاک به قبر آن که با او قرابت و خویشی دارد.