فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(33) چند چیز عقل را کم می کند

اول - شوخی و مزاح کردن زیاد
دوم - ترک کردن چهل روز از خورن گوشت
سوم - بول کردن در آب ایستاده
چهارم - زیاد خوردن گوشت وحش
پنجم - بازنشستن از تجارت

(34) چند چیز موجب زیادی حافظه است

اول - خوردن عسل
دوم - خوردن کندر
سوم - مسواک نمودن
چهارم - خواندن قرآن
پنجم - حجامت کردن
ششم - خوردن کرفس
هفتم - گرفتن ناخنها در روز دوشنبه
هشتم - زعفران و سعد و عسل را با هم مخلوط و هر روز دو مثقال خوردن

(35) چند چیز باعث کمی حافظه می شود

اول - خوردن سیب ترش
دوم - خوردن گشنیز
سوم - خوردن پنیر
چهارم - خوردن نیم خورده موش
پنجم - بول کردن در آب ایستاده
ششم - خواندن روی سنگ قبرها
هفتم - راه رفتن میان دو زن
هشتم - حجامت کردن در جای گودی پشت