فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(32) علامت های کامل شدن عقل

اول - مردم از شر او در امان، و به خیر او امیدوار باشند.
دوم - زیادی مالش را در راه خدا خرج می کند
سوم - از حرف زدن زیاد خودداری می کند
چهارم - از مال دنیا قناعت نماید.
پنجم - تمام عمر خود از تحصیل علم سیر نشود
ششم - با رضای خدا رفتار کردن محبوبتر باشد نزد او از رفتار کردن با رضای مردم
هفتم - احسان و خوبی مردم را نسبت به خودش زیادتر می داند و احسان و خوبی خود را به مردم کمتر حساب می کند
هشتم - همه مردم را در نظرش بهتر از خود می داند.

(33) چند چیز عقل را کم می کند

اول - شوخی و مزاح کردن زیاد
دوم - ترک کردن چهل روز از خورن گوشت
سوم - بول کردن در آب ایستاده
چهارم - زیاد خوردن گوشت وحش
پنجم - بازنشستن از تجارت

(34) چند چیز موجب زیادی حافظه است

اول - خوردن عسل
دوم - خوردن کندر
سوم - مسواک نمودن
چهارم - خواندن قرآن
پنجم - حجامت کردن
ششم - خوردن کرفس
هفتم - گرفتن ناخنها در روز دوشنبه
هشتم - زعفران و سعد و عسل را با هم مخلوط و هر روز دو مثقال خوردن