فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(31) چند چیز موجب زیادی عقل است

اول - خوردن چغندر
دوم - خوردن کدو
سوم - خوردن سداب
چهارم - خوردن به
پنجم - خوردن ترنج
ششم - خوردن کرفس
هفتم - خوردن کندر
هشتم - خوردن سرکه
نهم - خوردن شنبلیله
دهم - مسواک نمودن
یازدهم - حجامت کردن
دوازدهم - بوی خوش به کار بردن
سیزدهم - مشاوره کردن
چهاردهم - مسافرت کردن
پانزدهم - تجارت کردن

(32) علامت های کامل شدن عقل

اول - مردم از شر او در امان، و به خیر او امیدوار باشند.
دوم - زیادی مالش را در راه خدا خرج می کند
سوم - از حرف زدن زیاد خودداری می کند
چهارم - از مال دنیا قناعت نماید.
پنجم - تمام عمر خود از تحصیل علم سیر نشود
ششم - با رضای خدا رفتار کردن محبوبتر باشد نزد او از رفتار کردن با رضای مردم
هفتم - احسان و خوبی مردم را نسبت به خودش زیادتر می داند و احسان و خوبی خود را به مردم کمتر حساب می کند
هشتم - همه مردم را در نظرش بهتر از خود می داند.

(33) چند چیز عقل را کم می کند

اول - شوخی و مزاح کردن زیاد
دوم - ترک کردن چهل روز از خورن گوشت
سوم - بول کردن در آب ایستاده
چهارم - زیاد خوردن گوشت وحش
پنجم - بازنشستن از تجارت