فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(30) چند چیز موجب لاغری بدن است

اول - خوردن گوشت خام یا خشکیده
دوم - هر روز به حمام رفتن
سوم - مجامعت با پیرزنها
چهارم - مداومت کردن به خوردن تخم مرغ
پنجم - مداومت کردن به خوردن ماهی
ششم - بسیار شکوفه خوردن
هفتم - ناشتا حمام رفتن.

(31) چند چیز موجب زیادی عقل است

اول - خوردن چغندر
دوم - خوردن کدو
سوم - خوردن سداب
چهارم - خوردن به
پنجم - خوردن ترنج
ششم - خوردن کرفس
هفتم - خوردن کندر
هشتم - خوردن سرکه
نهم - خوردن شنبلیله
دهم - مسواک نمودن
یازدهم - حجامت کردن
دوازدهم - بوی خوش به کار بردن
سیزدهم - مشاوره کردن
چهاردهم - مسافرت کردن
پانزدهم - تجارت کردن

(32) علامت های کامل شدن عقل

اول - مردم از شر او در امان، و به خیر او امیدوار باشند.
دوم - زیادی مالش را در راه خدا خرج می کند
سوم - از حرف زدن زیاد خودداری می کند
چهارم - از مال دنیا قناعت نماید.
پنجم - تمام عمر خود از تحصیل علم سیر نشود
ششم - با رضای خدا رفتار کردن محبوبتر باشد نزد او از رفتار کردن با رضای مردم
هفتم - احسان و خوبی مردم را نسبت به خودش زیادتر می داند و احسان و خوبی خود را به مردم کمتر حساب می کند
هشتم - همه مردم را در نظرش بهتر از خود می داند.