فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(29) چند چیز باعث گرفتن سنگ مثانه می شود

اول - حبس کردن بول
دوم - حبس کردن منی در موقع شهوت
سوم - طول دادن جماع
چهارم - بعد از خروج منی بول نکردن

(30) چند چیز موجب لاغری بدن است

اول - خوردن گوشت خام یا خشکیده
دوم - هر روز به حمام رفتن
سوم - مجامعت با پیرزنها
چهارم - مداومت کردن به خوردن تخم مرغ
پنجم - مداومت کردن به خوردن ماهی
ششم - بسیار شکوفه خوردن
هفتم - ناشتا حمام رفتن.

(31) چند چیز موجب زیادی عقل است

اول - خوردن چغندر
دوم - خوردن کدو
سوم - خوردن سداب
چهارم - خوردن به
پنجم - خوردن ترنج
ششم - خوردن کرفس
هفتم - خوردن کندر
هشتم - خوردن سرکه
نهم - خوردن شنبلیله
دهم - مسواک نمودن
یازدهم - حجامت کردن
دوازدهم - بوی خوش به کار بردن
سیزدهم - مشاوره کردن
چهاردهم - مسافرت کردن
پانزدهم - تجارت کردن