فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(28) چند چیز موجب ضعف بدن است

اول - شام نخوردن
دوم - خاک خوردن
سوم - خوردن چوبک
چهارم - آب سرد ریختن به بدن در حمام

(29) چند چیز باعث گرفتن سنگ مثانه می شود

اول - حبس کردن بول
دوم - حبس کردن منی در موقع شهوت
سوم - طول دادن جماع
چهارم - بعد از خروج منی بول نکردن

(30) چند چیز موجب لاغری بدن است

اول - خوردن گوشت خام یا خشکیده
دوم - هر روز به حمام رفتن
سوم - مجامعت با پیرزنها
چهارم - مداومت کردن به خوردن تخم مرغ
پنجم - مداومت کردن به خوردن ماهی
ششم - بسیار شکوفه خوردن
هفتم - ناشتا حمام رفتن.