فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(27) چند چیز موجب قوت بدن و جسم است

اول - گوشت خوردن
دوم - خوردن پیاز
سوم - خوردن باقلا
چهارم - خوردن زیتون
پنجم - خوردن سنجد
ششم - خوردن انجیر
هفتم - خوردن کشمش
هشتم - خوردن حلیم
نهم - خوردن شیر
دهم - داخل شدن به حمام در حالی که معده خالی نباشد.
یازدهم - خوردن به
دوازدهم - خوردن گوشت کبک
سیزدهم - نوره گذاشتن و بر طرف کردن موی بدن

(28) چند چیز موجب ضعف بدن است

اول - شام نخوردن
دوم - خاک خوردن
سوم - خوردن چوبک
چهارم - آب سرد ریختن به بدن در حمام

(29) چند چیز باعث گرفتن سنگ مثانه می شود

اول - حبس کردن بول
دوم - حبس کردن منی در موقع شهوت
سوم - طول دادن جماع
چهارم - بعد از خروج منی بول نکردن