فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(25) چند چیز باعث فلج است

اول - خوردن خربزه در حالی که ناشتا باشد
دوم - خوردن خرمای برنی ناشتا
سوم - خوردن ماهی
چهارم - شستشو کردن بدن با آب سرد بعد از خوردن ماهی

(26) موجبات امن از فلج چند چیز است

اول - خواندن آیه الکرسی در وقت خوابیدن
دوم - سرمه کردن

(27) چند چیز موجب قوت بدن و جسم است

اول - گوشت خوردن
دوم - خوردن پیاز
سوم - خوردن باقلا
چهارم - خوردن زیتون
پنجم - خوردن سنجد
ششم - خوردن انجیر
هفتم - خوردن کشمش
هشتم - خوردن حلیم
نهم - خوردن شیر
دهم - داخل شدن به حمام در حالی که معده خالی نباشد.
یازدهم - خوردن به
دوازدهم - خوردن گوشت کبک
سیزدهم - نوره گذاشتن و بر طرف کردن موی بدن