فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(24) چند چیز موجب امان از جنون است

اول - گرفتن ناخنها در روز جمعه
دوم - صدقه دادن
سوم - نمک خوردن
چهارم - خوردن کرفس
پنجم - شستن سر با خطمی
ششم - خوردن ریزه های طعام یا نان از سفره
هفتم - خواندن سوره یس

(25) چند چیز باعث فلج است

اول - خوردن خربزه در حالی که ناشتا باشد
دوم - خوردن خرمای برنی ناشتا
سوم - خوردن ماهی
چهارم - شستشو کردن بدن با آب سرد بعد از خوردن ماهی

(26) موجبات امن از فلج چند چیز است

اول - خواندن آیه الکرسی در وقت خوابیدن
دوم - سرمه کردن