فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(22) چند چیز موجب امن از جذام است

اول - خوردن چغندر
دوم - خوردن سنجد
سوم - خوردن شلغم
چهارم - خوردن تره
پنجم - ابتدا کردن طعام و ختم کردن آن با نمک
ششم - گرفتن ناخنها در روز جمعه
هفتم - خوردن کرفس
هشتم - روئیدن مو در بینی
نهم - گشادی یقه پیراهن
دهم - زکام شدن
یازدهم - اسپند میل کردن
دوازدهم - خضاب کردن بدن با حنا

(23) چند چیز باعث جنون می شود

اول - غایط کردن در میان قبرها
دوم - راه رفتن در حالی که در یک پا کفش دارد و پای دیگر برهنه است
سوم - تنها خوابیدن در خانه
چهارم - بول کردن در آب ایستاده
پنجم - خوابیدن پیش از شستن چربی دست.

(24) چند چیز موجب امان از جنون است

اول - گرفتن ناخنها در روز جمعه
دوم - صدقه دادن
سوم - نمک خوردن
چهارم - خوردن کرفس
پنجم - شستن سر با خطمی
ششم - خوردن ریزه های طعام یا نان از سفره
هفتم - خواندن سوره یس