فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(20) چند چیز موجب امان از برص است

اول - بادنجان خوردن
دوم - حنا کشیدن به بدن بعد از نوره
سوم - کرفس خوردن
چهارم - ابتدا کردن در اول خوراک با نمک و ختم کردن با نمک
پنجم - دمل در آوردن
ششم - شستن سر با خطمی در هر هفته
هفتم - گرفتن ناخن در روز جمعه
هشتم - بر طرف کردن غصه از قلب مومن

(21) چند چیز موجب جذام است

اول - خوردن دشول
دوم - غسل کردن در آبی که در آن قبلا غسل شده.
سوم - خلال کردن دندآنهابا چوب ریحان
چهارم - خلال کردن دندانها با چوب انار
پنجم - ساییدن پاها با سفال
ششم - مجامعت کردن با زن حایض
هفتم - خوردن خون
هشتم - احتکار کردن طعام

(22) چند چیز موجب امن از جذام است

اول - خوردن چغندر
دوم - خوردن سنجد
سوم - خوردن شلغم
چهارم - خوردن تره
پنجم - ابتدا کردن طعام و ختم کردن آن با نمک
ششم - گرفتن ناخنها در روز جمعه
هفتم - خوردن کرفس
هشتم - روئیدن مو در بینی
نهم - گشادی یقه پیراهن
دهم - زکام شدن
یازدهم - اسپند میل کردن
دوازدهم - خضاب کردن بدن با حنا