فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(19) چند چیز موجب برص است

اول - خوردن در حالتی که سیر باشد
دوم - خوردن و آشامیدن در حالی که جنب است
سوم - غسل و وضو با آبی که با تابش آفتاب گرم شده باشد.
چهارم - جماع کردن با زن در حال حیض
پنجم - خوردن تره تیزک در شب

(20) چند چیز موجب امان از برص است

اول - بادنجان خوردن
دوم - حنا کشیدن به بدن بعد از نوره
سوم - کرفس خوردن
چهارم - ابتدا کردن در اول خوراک با نمک و ختم کردن با نمک
پنجم - دمل در آوردن
ششم - شستن سر با خطمی در هر هفته
هفتم - گرفتن ناخن در روز جمعه
هشتم - بر طرف کردن غصه از قلب مومن

(21) چند چیز موجب جذام است

اول - خوردن دشول
دوم - غسل کردن در آبی که در آن قبلا غسل شده.
سوم - خلال کردن دندآنهابا چوب ریحان
چهارم - خلال کردن دندانها با چوب انار
پنجم - ساییدن پاها با سفال
ششم - مجامعت کردن با زن حایض
هفتم - خوردن خون
هشتم - احتکار کردن طعام