فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(18) چند چیز موجب رفع بواسیر است

اول - انجیر خوردن
دوم - سنجد خوردن
سوم - تره خوردن
چهارم - زردک خوردن
پنجم - برنج خوردن
ششم - خوردن سیاه دانه با گردو
هفتم - طهارت گرفتن با آب سرد.

(19) چند چیز موجب برص است

اول - خوردن در حالتی که سیر باشد
دوم - خوردن و آشامیدن در حالی که جنب است
سوم - غسل و وضو با آبی که با تابش آفتاب گرم شده باشد.
چهارم - جماع کردن با زن در حال حیض
پنجم - خوردن تره تیزک در شب

(20) چند چیز موجب امان از برص است

اول - بادنجان خوردن
دوم - حنا کشیدن به بدن بعد از نوره
سوم - کرفس خوردن
چهارم - ابتدا کردن در اول خوراک با نمک و ختم کردن با نمک
پنجم - دمل در آوردن
ششم - شستن سر با خطمی در هر هفته
هفتم - گرفتن ناخن در روز جمعه
هشتم - بر طرف کردن غصه از قلب مومن