فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(17) چند چیز باعث گرفتن بواسیر است

اول - در مستراح زیاد نشستن
دوم - خوردن ماهی و تخم مرغ
سوم - خاک خوردن

(18) چند چیز موجب رفع بواسیر است

اول - انجیر خوردن
دوم - سنجد خوردن
سوم - تره خوردن
چهارم - زردک خوردن
پنجم - برنج خوردن
ششم - خوردن سیاه دانه با گردو
هفتم - طهارت گرفتن با آب سرد.

(19) چند چیز موجب برص است

اول - خوردن در حالتی که سیر باشد
دوم - خوردن و آشامیدن در حالی که جنب است
سوم - غسل و وضو با آبی که با تابش آفتاب گرم شده باشد.
چهارم - جماع کردن با زن در حال حیض
پنجم - خوردن تره تیزک در شب