فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(15) چند چیز قوت شهوانی را کم می کند

اول - زیاد کردن موها
دوم - پوشیدن کفش سیاه
سوم - روزه گرفتن
چهارم - خوردن سداب

(16) چند چیز تب را دفع می کند

اول - خوردن عناب
دوم - خوردن سیب
سوم - خوردن پیاز
چهارم - خوردن آب سرد
پنجم - کباب خوردن
ششم - خوردن گوشت کبک
هفتم - قی کردن
هشتم - عرق کردن
نهم - خوردن آب جوشیده
دهم - آب سرد پاشیدن در تابستان به تب دار
یازدهم - شانه کردن موی سر
دوازدهم - هزار مرتبه قل هو اللَّه احد خواندن

(17) چند چیز باعث گرفتن بواسیر است

اول - در مستراح زیاد نشستن
دوم - خوردن ماهی و تخم مرغ
سوم - خاک خوردن