فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(14) چند چیز قوت شهوت را زیاد می کند

اول - خوردن هویج
دوم - خوردن پیاز
سوم - خوردن گوشت با تخم مرغ
چهارم - خوردن انار شیرین
پنجم - عطر استعمال کردن
ششم - پوشیدن کفش زرد
هفتم - خوردن خربزه
هشتم - خوردن حلیم
نهم - خوردن شیر دوشیده تازه
دهم - خضاب کردن

(15) چند چیز قوت شهوانی را کم می کند

اول - زیاد کردن موها
دوم - پوشیدن کفش سیاه
سوم - روزه گرفتن
چهارم - خوردن سداب

(16) چند چیز تب را دفع می کند

اول - خوردن عناب
دوم - خوردن سیب
سوم - خوردن پیاز
چهارم - خوردن آب سرد
پنجم - کباب خوردن
ششم - خوردن گوشت کبک
هفتم - قی کردن
هشتم - عرق کردن
نهم - خوردن آب جوشیده
دهم - آب سرد پاشیدن در تابستان به تب دار
یازدهم - شانه کردن موی سر
دوازدهم - هزار مرتبه قل هو اللَّه احد خواندن