فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(13) چند چیز موجب رفع درد کمر است

اول - خوردن نخود
دوم - خوردن حلیم

(14) چند چیز قوت شهوت را زیاد می کند

اول - خوردن هویج
دوم - خوردن پیاز
سوم - خوردن گوشت با تخم مرغ
چهارم - خوردن انار شیرین
پنجم - عطر استعمال کردن
ششم - پوشیدن کفش زرد
هفتم - خوردن خربزه
هشتم - خوردن حلیم
نهم - خوردن شیر دوشیده تازه
دهم - خضاب کردن

(15) چند چیز قوت شهوانی را کم می کند

اول - زیاد کردن موها
دوم - پوشیدن کفش سیاه
سوم - روزه گرفتن
چهارم - خوردن سداب