فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(11) چند چیز موجب خرابی و فساد دندان است

اول - خوردن شیرینی
دوم - خوردن آب سرد بعد از خوردن چیز گرم
سوم - خوردن ماهی و تخم مرغ با هم

(12) چند چیز موجب دفع درد تهیگاه است

اول - پوشیدن شلوار در حال نشسته
دوم - خوردن ریزه های طعام که از سفره به کنار ریخته
سوم - انجدان رومی خوردن
چهارم - خوردن گلابی

(13) چند چیز موجب رفع درد کمر است

اول - خوردن نخود
دوم - خوردن حلیم