فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(10) چند چیز موجب محکمی لثه و آرامی درد دندان است

اول - خلال کردن دندانها
دوم - خوردن پیاز
سوم - خوردن سرکه
چهارم - مسواک نمودن
پنجم - خضاب کردن
ششم - بعد از طعام با سعد مضمضه کردن
هفتم - حجامت کردن
هشتم - شانه کردن ریش
نهم - کندر جویدن
دهم - الحمدللَّه گفتن بعد از عطسه کردن

(11) چند چیز موجب خرابی و فساد دندان است

اول - خوردن شیرینی
دوم - خوردن آب سرد بعد از خوردن چیز گرم
سوم - خوردن ماهی و تخم مرغ با هم

(12) چند چیز موجب دفع درد تهیگاه است

اول - پوشیدن شلوار در حال نشسته
دوم - خوردن ریزه های طعام که از سفره به کنار ریخته
سوم - انجدان رومی خوردن
چهارم - خوردن گلابی