فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(8) چند چیز موجب تقویت معده و هضم طعام است

اول - خوردن گلابی
دوم - خوردن به
سوم - خوردن انار با پیه آن
چهارم - خوردن سنجد
پنجم - خوردن باقلا با پوست
ششم - خوردن کاهو
هفتم - مسواک نمودن
هشتم - خوردن سیب
نهم - خوردن نان برنج
دهم - خوردن آب سرد

(9) چند چیز مو را می رویاند

اول - خضاب با حنا
دوم - خوردن انجیر
سوم - مسواک نمودن
چهارم - خوردن پیاز

(10) چند چیز موجب محکمی لثه و آرامی درد دندان است

اول - خلال کردن دندانها
دوم - خوردن پیاز
سوم - خوردن سرکه
چهارم - مسواک نمودن
پنجم - خضاب کردن
ششم - بعد از طعام با سعد مضمضه کردن
هفتم - حجامت کردن
هشتم - شانه کردن ریش
نهم - کندر جویدن
دهم - الحمدللَّه گفتن بعد از عطسه کردن