فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(6) چند چیز موجب تصفیه خون است

اول - کاهو خوردن
دوم - چغندر خوردن

(7) چند چیز موجب صافی رنگ و حسن صورت است

اول - خوردن به
دوم - خوردن کدو
سوم - خوردن پیاز
چهارم - خوردن روغن زیتون
پنجم - خوردن بادنجان
ششم - خوردن تره
هفتم - خوردن سه کف از آب گرم حمام
هشتم - خوردن مویز
نهم - خوردن کاسنی
دهم - خوردن سیاه دانه و گردو
یازدهم - خوردن انار
دوازدهم - گرفتن مو از دماغ
سیزدهم - تراشیدن مرد، سرش را
چهاردهم - کم خوردن و سیر نشدن از طعام

(8) چند چیز موجب تقویت معده و هضم طعام است

اول - خوردن گلابی
دوم - خوردن به
سوم - خوردن انار با پیه آن
چهارم - خوردن سنجد
پنجم - خوردن باقلا با پوست
ششم - خوردن کاهو
هفتم - مسواک نمودن
هشتم - خوردن سیب
نهم - خوردن نان برنج
دهم - خوردن آب سرد