فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(5) چند چیز موجب زیادی خون است

اول - کباب خوردن
دوم - باقلا خوردن

(6) چند چیز موجب تصفیه خون است

اول - کاهو خوردن
دوم - چغندر خوردن

(7) چند چیز موجب صافی رنگ و حسن صورت است

اول - خوردن به
دوم - خوردن کدو
سوم - خوردن پیاز
چهارم - خوردن روغن زیتون
پنجم - خوردن بادنجان
ششم - خوردن تره
هفتم - خوردن سه کف از آب گرم حمام
هشتم - خوردن مویز
نهم - خوردن کاسنی
دهم - خوردن سیاه دانه و گردو
یازدهم - خوردن انار
دوازدهم - گرفتن مو از دماغ
سیزدهم - تراشیدن مرد، سرش را
چهاردهم - کم خوردن و سیر نشدن از طعام