فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(4) چند چیز موجب کمی نور چشم می شود

اول - کندن موهای زیر بغل
دوم - خوردن ماهی
سوم - زیادی موی سر
چهارم - پوشیدن کفش سیاه

(5) چند چیز موجب زیادی خون است

اول - کباب خوردن
دوم - باقلا خوردن

(6) چند چیز موجب تصفیه خون است

اول - کاهو خوردن
دوم - چغندر خوردن