فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(3) چند چیز نور چشم را زیاد می کند

اول - قرآن خواندن از روی قرآن نه از حفظ
دوم - کندر خوردن
سوم - خوردن به
چهارم - پوشیدن کفش زرد
پنجم - سرمه کشیدن
ششم - خضاب نمودن با حنا
هفتم - تراشیدن موی سر از بیخ
هشتم - مسواک نمودن
نهم - پیاز خوردن
دهم - شستن دست بعد از طعام
یازدهم - مرزه با نمک خوردن
دوازدهم - سیاه دانه با گردو خوردن
سیزدهم - گوشت خوردن
چهاردهم - نظر کردن به گیاهان سبز و سبزه
پانزدهم - نظر کردن در آب روان و دریا
شانزدهم - نظر کردن در صورت زیبا
هفدهم - نماز شب خواندن گ
هجدهم - گرفتن ناخنها در روز پنج شنبه
نوزدهم - خواندن آیه الکرسی

(4) چند چیز موجب کمی نور چشم می شود

اول - کندن موهای زیر بغل
دوم - خوردن ماهی
سوم - زیادی موی سر
چهارم - پوشیدن کفش سیاه

(5) چند چیز موجب زیادی خون است

اول - کباب خوردن
دوم - باقلا خوردن