فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(2) چند چیز موجب بیماری می شود

اول - شام نخوردن
دوم - پر خوردن
سوم - خوردن میان نهار و شام
چهارم - شب ایستاده آب خوردن
پنجم - زیاد آب خوردن
ششم - آب خوردن در اثنای غذا خوردن
هفتم - در آفتاب نشستن
هشتم - خوردن گوشت خام
نهم - نشستن در جای نمناک
دهم - بالا رفتن از پله ها
یازدهم - مجامعت با زن سالخورده
دوازدهم - زیاد ماهی خوردن
سیزدهم - چوبک خوردن
چهاردهم - غم و غصه خوردن

(3) چند چیز نور چشم را زیاد می کند

اول - قرآن خواندن از روی قرآن نه از حفظ
دوم - کندر خوردن
سوم - خوردن به
چهارم - پوشیدن کفش زرد
پنجم - سرمه کشیدن
ششم - خضاب نمودن با حنا
هفتم - تراشیدن موی سر از بیخ
هشتم - مسواک نمودن
نهم - پیاز خوردن
دهم - شستن دست بعد از طعام
یازدهم - مرزه با نمک خوردن
دوازدهم - سیاه دانه با گردو خوردن
سیزدهم - گوشت خوردن
چهاردهم - نظر کردن به گیاهان سبز و سبزه
پانزدهم - نظر کردن در آب روان و دریا
شانزدهم - نظر کردن در صورت زیبا
هفدهم - نماز شب خواندن گ
هجدهم - گرفتن ناخنها در روز پنج شنبه
نوزدهم - خواندن آیه الکرسی

(4) چند چیز موجب کمی نور چشم می شود

اول - کندن موهای زیر بغل
دوم - خوردن ماهی
سوم - زیادی موی سر
چهارم - پوشیدن کفش سیاه