فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(1) چند چیز موجب صحت بدن است:

اول - مسافرت کردن
دوم - روزه گرفتن
سوم - خودداری از انداختن آب دهان در مسجد
چهارم - کم خوردن
پنجم - آب خوردن در روز در حال ایستاده
ششم - طعام نخوردن مگر در وقتی که گرسنه باشد
هفتم - خودداری کردن از خوردن در حالی که هنوز سیر نشده است
هشتم - جویدن طعام کاملا پیش از فرو بردن آن
نهم - در وقت خوابیدن دفع بول و غایط نمودن.
دهم - کم آب خوردن
یازدهم - خوردن میوه در اوایل فصل آنها.
دوازدهم - حفظ کردن خود از سرما در پاییز و حفظ نکردن خود از سردی هوا در بهار.
سیزدهم - خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ صبح ناشتا.
چهاردهم - خوردن آب باران.
پانزدهم - شستن دست پیش از خوراک
شانزدهم - بعد از خارج شدن از حمام، به قدمها آب سرد ریختن
هفدهم - خوردن سه کف از آب گرم حمام
هجدهم - حج و عمره بجا آوردن
نوزدهم - نماز شب خواندن

(2) چند چیز موجب بیماری می شود

اول - شام نخوردن
دوم - پر خوردن
سوم - خوردن میان نهار و شام
چهارم - شب ایستاده آب خوردن
پنجم - زیاد آب خوردن
ششم - آب خوردن در اثنای غذا خوردن
هفتم - در آفتاب نشستن
هشتم - خوردن گوشت خام
نهم - نشستن در جای نمناک
دهم - بالا رفتن از پله ها
یازدهم - مجامعت با زن سالخورده
دوازدهم - زیاد ماهی خوردن
سیزدهم - چوبک خوردن
چهاردهم - غم و غصه خوردن

(3) چند چیز نور چشم را زیاد می کند

اول - قرآن خواندن از روی قرآن نه از حفظ
دوم - کندر خوردن
سوم - خوردن به
چهارم - پوشیدن کفش زرد
پنجم - سرمه کشیدن
ششم - خضاب نمودن با حنا
هفتم - تراشیدن موی سر از بیخ
هشتم - مسواک نمودن
نهم - پیاز خوردن
دهم - شستن دست بعد از طعام
یازدهم - مرزه با نمک خوردن
دوازدهم - سیاه دانه با گردو خوردن
سیزدهم - گوشت خوردن
چهاردهم - نظر کردن به گیاهان سبز و سبزه
پانزدهم - نظر کردن در آب روان و دریا
شانزدهم - نظر کردن در صورت زیبا
هفدهم - نماز شب خواندن گ
هجدهم - گرفتن ناخنها در روز پنج شنبه
نوزدهم - خواندن آیه الکرسی