فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

بخش 9 خواص و شرایطهای روحی و جسمی تماما از گفتار ائمه معصومین (ع)

(1) چند چیز موجب صحت بدن است:

اول - مسافرت کردن
دوم - روزه گرفتن
سوم - خودداری از انداختن آب دهان در مسجد
چهارم - کم خوردن
پنجم - آب خوردن در روز در حال ایستاده
ششم - طعام نخوردن مگر در وقتی که گرسنه باشد
هفتم - خودداری کردن از خوردن در حالی که هنوز سیر نشده است
هشتم - جویدن طعام کاملا پیش از فرو بردن آن
نهم - در وقت خوابیدن دفع بول و غایط نمودن.
دهم - کم آب خوردن
یازدهم - خوردن میوه در اوایل فصل آنها.
دوازدهم - حفظ کردن خود از سرما در پاییز و حفظ نکردن خود از سردی هوا در بهار.
سیزدهم - خوردن بیست و یک عدد مویز سرخ صبح ناشتا.
چهاردهم - خوردن آب باران.
پانزدهم - شستن دست پیش از خوراک
شانزدهم - بعد از خارج شدن از حمام، به قدمها آب سرد ریختن
هفدهم - خوردن سه کف از آب گرم حمام
هجدهم - حج و عمره بجا آوردن
نوزدهم - نماز شب خواندن

(2) چند چیز موجب بیماری می شود

اول - شام نخوردن
دوم - پر خوردن
سوم - خوردن میان نهار و شام
چهارم - شب ایستاده آب خوردن
پنجم - زیاد آب خوردن
ششم - آب خوردن در اثنای غذا خوردن
هفتم - در آفتاب نشستن
هشتم - خوردن گوشت خام
نهم - نشستن در جای نمناک
دهم - بالا رفتن از پله ها
یازدهم - مجامعت با زن سالخورده
دوازدهم - زیاد ماهی خوردن
سیزدهم - چوبک خوردن
چهاردهم - غم و غصه خوردن