فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(10) صلوات بسیار مهم و با فضیلت بسیار

اللهم صل علی سیدنا محمد و اله صلاه نتجینابها من جمیع الاهوال و الافات و تقضی لنابها جمیع الحاجات و تطهر نابها من جمیع السیئات و ترفعنابها عندک اعلی الدرجات و تبلغنا بها اقصی الغایات من الخیرات فی الحیاه و بعد الممات انک علی کل شی ء قدیر.

(11) صلوات مهم هدیه حضرت مسلم به شخصی

اللهم صل علی محمد و ال محمد حتی لایبقی من صلواتک شی ء و سلم علی محمد و ال محمد لایبقی من سلامک شی ء و بارک علی محمد و ال محمد حتی لایبقی من برکاتک شی ء و ترحم علی محمد و ال محمد حتی لا یبقی من رحمتک شی ء.

(12) صلواتی که از اسرار می باشد

این صلوات از اسرار می باشد که اگر برای آخرت بخواند معنویات به دست می آورد و مشهور است اگر برای دنیا بخواند گنج پیدا خواهد کرد. ده مرتبه صبح، ده مرتبه عصر، نزدیک مغرب و عشا بخواند و برای ختم 99 مرتبه لازم است.
اللهم صل علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد حاء الرحمه و میمی الملک و دال الدوام اسید الکامل الفاتح الخاتم کلما ذکرک و ذکره الذاکرون و کلما سهی و غفل عن ذکرک و ذکره الغافلون صلواه دائمه بدوامک باقیه ببقائک لامنتهی لها دون ذلک و علی اله و اصحابه کذلک انک علی کل شی ء قدیر و بالاجابه جدیر.