فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(3) جهت نجات از آتش جهنم

در کتاب ثواب الاعمال از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که به صباح بن سیابه فرمودند: میل داری به تو تعلیم نمایم چیزی را که روی تو را از گرمی آتش جهنم نگه دارد. عرض کرد: بلی فرمودند: بعد از نماز صبح صد مرتبه بگو:
اللهم صل علی محمد و آل محمد
که حق تعالی نگه می دارد روی تو را از گرمی جهنم.

(4) صلوات جهت یک سال گناه

از حضرت صادق علیه السلام منقول است هر که در روز جمعه بعد از نماز صبح بگوید اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و حمله عرشک و جمیع خلقک و سمائک و ارضک و انبیائک و رسلک علی محمد و آل محمد.
تا یک سال هیچ گناهی بر او نوشته نشود.
(بحار الانوار ج 89، ص 354)

(5) صلواتی که هر مرتبه آن، ثواب ده هزار صلوات است

اللهم صل علی سیدنا محمد ما اختلف الملوان و تعاقب العصران و کر الجدیدان و ستقبل الفرقدان و بلغ روحه و ارواح اهل بیته منا التحیه و السلام