فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(20) برای حج رفتن

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس هزار مرتبه در یک مجلس (ماشاء اللَّه) بگوید در همان سال به او حج روزی گردد، اگر در همان سال نشد تاخیر کند خدا در اجل او تا روزی کند حج را بر او.

بخش 8 صلواتهای پر فضیلت

(1) صلواتی که انسان را یک هفته در امان دارد

از حضرت صادق علیه السلام در بحار جلد 90 صفحه 56 نقل شد که هر کس بعد از نماز ظهر روز جمعه سه مرتبه بگوید:
اللهم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسلک علی محمد و آل محمد.
در امان است تا جمعه دیگر.