فهرست کتاب


گنجینه های معنوی

رضا جاهد

(19) اگر می خواهید نفس مطیع شما گردد

امام علی بن موسی الرضا علیه السلام فرموده است: هر کس را نفس اماره باشد باید که وقت خواب دست بر سینه نهد و صد مرتبه بگوید (یا ممیت) تا خوابش ببرد، حق تعالی نفس او را مطیع او گرداند.

(20) برای حج رفتن

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس هزار مرتبه در یک مجلس (ماشاء اللَّه) بگوید در همان سال به او حج روزی گردد، اگر در همان سال نشد تاخیر کند خدا در اجل او تا روزی کند حج را بر او.

بخش 8 صلواتهای پر فضیلت